Jak przeprowadzić praktyki?

 

 
  1. Studenci studiów I stopnia zobowiązani są do odbycia 4-tygodniowej lub 6-tygodniowej praktyki zawodowej, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny zegarowe dziennie, przy 5-cio dniowym tygodniu pracy.
  2. Praktyka zawodowa jest ujęta w planie studiów i programie nauczania i traktowana jest jako pełnoprawny przedmiot, którego zaliczenie skutkuje wpisem do indeksu.
  3. Podstawowym celem praktyki jest konfrontacja teoretycznej wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych objętych planem studiów z rzeczywistymi wymogami stawianymi przez pracodawców.
  4. Terminy realizacji praktyki, szczegółowe programy oraz zadania do realizacji przez studentów w zakładzie pracy określone są dla każdego kierunku. Więcej informacji, kliknij tutaj.
  5. Praktyka powinna być realizowana w czasie przerwy wakacyjnej (w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień).
  6. Nadzór na praktykami w ramach kierunku Inżynieria Materiałowa sprawuje Pełnomocnik ds. Praktyk – dr hab. inż. Grzegorz Golański, prof. PCz.
 
 

Pliki do pobrania:

Umowa wstępna (kliknij, aby pobrać)
Dziennik praktyk (kliknij, aby pobrać)
 

Masz jakieś pytania?