Krok po kroku

 

 

1. Wybór tematu pracy oraz promotora

Zgodnie z pkt. 1 § 29 Regulaminu Studiów Politechniki Częstochowskiej: „Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż dwa semestry przez planowanym terminem zakończenia studiów”.

W ustalonych przez Dziekanat i podanych do wiadomości terminach studenci wybierają promotora i ustalają temat pracy dyplomowej.

Ustalony temat pracy dyplomowej należy zgłosić wypełniając kartę pracy dyplomowej i oddać do sekretariatu Katedry Inżynierii Materiałowej.

Zgłoszony temat pracy dyplomowej jest zatwierdzany zgodnie z §29 pkt.2 Regulaminem Studiów na najbliższym posiedzeniu Rady Programowej.

Niezgodny tematy pracy dyplomowej z tematem zatwierdzonym nie jest dopuszczany do obrony pracy dyplomowej.

Istnieje możliwość zmiany lub korekty tematu pracy dyplomowej:

 • Zmiana tematu pracy dyplomowej odbywa się na pisemny uzasadniony wniosek studenta i za zgodą Kierownika dydaktycznego jest zatwierdzany przez Radę Programową (nie później niż w 1 semestrze realizacji pracy).
 • Korekta tematu pracy dyplomowej odbywa się na pisemny wniosek studenta za zgodą Kierownika dydaktycznego (podanie można złożyć w ciągu dwóch semestrów, w trakcie których praca jest realizowana).

 
 

2. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy oraz obrona pracy dyplomowej jest etapem kończącym studia dla studenta każdego poziomu studiów.

Zgodnie z § 31 Regulaminu Studiów Politechniki Częstochowskiej:

1. Studenci zobowiązani są do złożenia pracy dyplomowej nie później niż w terminie:
1) do końca kwietnia - w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym,
2) do końca września - w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.
2. Praca dyplomowa winna być złożona w formie tekstowej wraz z jej zapisem cyfrowym.

Przez ukończenie pracy dyplomowej rozumie się przyjęcie jej przez promotora potwierdzone jego podpisem na pierwszej stronie pracy oraz wpisaniem oceny z przedmiotu „Praca dyplomowa” do indeksu i karty zaliczeniowej studenta.

 
 

3. Termin złożenia pracy i dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego podejmuje Kierownik dydktyczny.

Warunkiem koniecznym jest wypełnienie suplementu na stronie internetowej: https://usosweb.pcz.pl

Login: Numer PESEL
Hasło: Pozyskiwane przez stronę (https://logowanie.pcz.pl)

W celu wypełnienia suplementu logujemy się w zakładce: Dla studentów, aby wydrukować kwit na opłatę za dyplom logujemy się w zakładce: Płatności.

Instrukcja jak wypełniać suplement (kliknij)

Złożenie przez studenta pracy i wymaganych dokumentów najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem egzaminu.

 
 
3.1. Pracę należy złożyć:
Do sekretariatu Katedry Inżynierii Materiałowej:

 • 2 egzemplarze w twardej oprawie jednostronnie drukowane

Do Dziekanatu:

 • Praca dyplomowa (dwustronny druk, termobindowany grzbiet, podpis promotora na stronie tytułowej)
 • Wersja elektroniczna pracy na płycie CD (jeden plik - format pdf, wielkość nieprzekraczająca 10MB)
 • Oświadczenie o napisaniu pracy samodzielnie (kliknij, aby pobrać)
 • Karta pracy dyplomowej (jeśli nie była oddana wcześniej)
 • Indeks (uzupełniony) oraz karty egzaminacyjne
 • Potwierdzenie uregulowania opłaty za wydanie dyplomu w wysokości 60 zł
 • 4 zdjęcia o wymiarze 6,5 cm x 4,5 cm (odpowiedni strój)
 • Legitymacja studencka*
 • Karta obiegowa (kliknij, aby pobrać)
 • Potwierdzenie uregulowania wszystkich zaległych opłat (wraz z odsetkami)

* w/w dokument może być dostarczony po obronie

Na życzenie studenta Uczelnia może wydać odpis dyplomu w języku angielskim. Aby ubiegać się o wydanie odpisu w języku angielskim należy złożyć odpowiednie podanie do Kierownika dydaktycznego oraz dodatkowe zdjęcie o wymiarze 6,5 cm x 4,5 cm. Bliższych informacji dotyczących wydania w/w odpis udziela dziekanat

 
 
3.2. Konsekwencje niezłożenia pracy dyplomowej

Student, który nie złożył pracy dyplomowej w określonym terminie, zostaje skreślony z listy studentów.

Osoba taka może ubiegać się o reaktywację zgodnie z Regulaminem Studiów

 

Masz jakieś pytania?