Programu Erasmus+ REKRUTACJA Uzupełniająca na studia i praktyki 2018/2019

Programu Erasmus+ REKRUTACJA Uzupełniająca na studia i praktyki 2018/2019

Nabór dotyczy studentów, którzy w dniu wyjazdu będą mieli ukończony co najmniej pierwszy rok studiów lic./inż. lub będą studentami dowolnego roku studiów mgr lub dr. Informujemy, że w dniu 19.10.2018 r. rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/19.
Termin składania dokumentów aplikacyjnych u koordynatora wydziałowego: 14/11/2018 g. 12:00
Skrócona procedura kwalifikacji do udziału w Programie ERASMUS+
Średnie ważone punktami ECTS dopuszczające do udziału w Programie w ramach bieżącego naboru:

 • za cały dotychczasowy okres studiów 3.50
 • za ostatni semestr 3.50Harmonogram:
  • 14 listopada 2018, g.12:00 – zakończenie przyjmowania kwestionariuszy przez koordynatorów wydziałowych

  – w celu otrzymania dodatkowych punktów należy dołączyć posiadane certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające inne / dodatkowe osiągnięcia studenta (olimpiady, publikacje, działalność w  organizacjach studenckich, kołach naukowych, etc.)

  – dostarczony certyfikat językowy zwalnia z konieczności udziału w teście/testach językowych (jego ekwiwalent punktowy wliczany jest do uzyskanego wyniku końcowego kwalifikacji)
  • 16 listopada 2018, g.12:00 – elektroniczne przekazanie list kandydatów z wyszczególnieniem danych odnośnie języków wskazanych przez kandydatów w aplikacjach oraz wszystkich posiadanych kopii/oryginałów dokumentów potwierdzających ich znajomość załączonych do tychże aplikacji, przez koordynatorów wydziałowych do Koordynatora Uczelnianego
  • 19-22 listopada 2018 – testy językowe dla kandydatów (pisemne i ustne) angielski, niemiecki, francuski – (szczegółowe daty poszczególnych testów zostaną zamieszczone na stronie)
  • 22 listopada 2018, g.12:00 – dostarczenie przez koordynatorów wydziałowych do Koordynatora Uczelnianego kompletnych List Rankingowych w formie elektronicznej i pisemnej, obejmujących również zweryfikowaną przez dziekanaty informację odnośnie stypendiów socjalnych i niepełnosprawności wraz z wszystkimi dokumentami załączonymi przez kandydatów do ich aplikacji,
  • 26 listopada 2018– posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i ogłoszenie Uczelnianej Listy Rankingowej.Komisja w oparciu o wyniki testów, średnie i dostarczone dokumenty dotyczące dodatkowych osiągnięć studenta (jeżeli takowe posiadasz to koniecznie złóż je razem z kwestionariuszem), podają ostateczną punktację uzyskaną przez studenta. Informacja dot. punktacji publikowana jest na stronie programu w formie Ogólnouczelnianej Listy Rankingowej.

  Elementy brane pod uwagę przez Komisje Kwalifikacyjne Programu:

  • Zgodność z wymogami formalnymi Programu (warunek pozytywnego rozpatrzenia kandydata)
  • Średnia ocen za ostatni semestr (10p.)
  •  Średnia ocen z całego dotychczasowego okresu studiów (30p.)
  • Znajomość języka wykładowego uczelni przyjmującej (50p. + 15p za każdy dodatkowy j.obcy)
  • Działalność na rzecz Uczelni w organizacjach studenckich (15p.)
  • Nagrody i wyróżnienia zdobyte w czasie studiów (10p.)

  UWAGA: Po pozytywnej kwalifikacji zalecamy natychmiastowe złożenie dokumentów w uczelni partnerskiej, gdyż w uniwersytetach partnerskich wyznaczone są także terminy przyjmowania dokumentów od studentów Erasmusa+ na przyszły semestr.

  PROCEDURA KWALIFIKACJI

  WYSOKOŚCI GRANTÓW (zatwierdzone z góry i równe we wszystkich polskich uczelniach)

  nawet do 3015 PLN / miesiąc – studenci posiadający s. socjalne
  nawet do 500 EUR / miesiąc – pozostali studenci

  Kwestionariusz kandydata do pobrania TUTAJ.

  WIĘCEJ PYTAŃ?

  dr hab. inż. Agata Dudek, prof. PCz.
  e-mail: dudek.agata@wip.pcz.pl
  tel: +48 34 3250 701

  dr inż. Marlena Krakowiak
  e-mail: krakowiak.marlena@wip.pcz.pl
  tel: +48 34 3250 789